Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 19.08.2014 21:06:17 

Obec Smilno

VZN

Vitajte na stránke obecsmilno.wbl.sk v sekcii VZN

 

VZN č.1/2008 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnu úhradu nákladov na činnosť
                         školského klubu detí, ktorého zriaďovaťeľom je obec Smilno
VZN č.2/2008 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu
                         nákladov a určení podmienok úhrady v školskej jedálni
VZN č.3/2008 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN č.1/2009 - o chove, vodení a držaní psov

VZN č.2/2009 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

VZN č.3/2009 - o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany životného prostredia

VZN č.2/2010 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení
                         zriadených na území obce Smilno na rok 2011
VZN č.1/2010 - zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Smilno

VZN č.1/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za ubytovanie

VZN č.2/2011 -  o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnu úhradu nákladov na činnosť
                          školského klubu detí, ktorého zriaďovaťeľom je obec Smilno
VZN č.3/2011 -  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Návrh VZN č.4/2011 -  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených
                                     na území obce Smilno na rok 2012

VZN č.5/2011o miestnych daniach   a miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady a drobné   stavebné  odpady  

Návrh VZN č.1/2012 - o miestnych daniach, dodatok č1 k VZN 4/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ, 
                              VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist